Algemeen Voorwaarden

1. Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: NG nails and more shop
Vestiging: Kloosterwandstraat 319, 6041HJ Roermond
Telefoonnummer: 0647066646
KvK-nummer: 77164512
BTW-nummer: NL003157166B80

2. Toepasselijkheid
1. Door deze algemene voorwaarden worden beheerst: alle overeenkomsten en aanbiedingen van
NG nails and more shop  aangaande het door haar verkopen van nagelstylingsproducten en toebehoren, onderhoud
daarop en het geven van cursussen op het gebied van nagelstyling.
2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de door
wederpartij gehanteerde voorwaarden expliciet van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien en voor zover deze expliciet met
NG nails and more shop zijn overeengekomen.
4. Indien NG nails and more shop schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden,
blijven deze algemene voorwaarden van NG nails and more shop voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet
expliciet gesteld.
5. De wederpartij kan geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen aan eventueel
overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden.
6. NG nails and more shop is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 30 dagen voor het van kracht gaan van de nieuwe
versie van deze voorwaarden zal zij deze aan de wederpartij met wie zij een duurovereenkomst heeft
gesloten, doen toekomen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 8 dagen na toezending nog steeds
zonder bezwaar heeft behouden, zijn op alle nieuwe bestellingen de nieuwe versie van deze algemene
voorwaarden van toepassing.
7. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch zal worden gesloten, kan in afwijking van het vorige
lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden
via elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld. Dit gebeurt op een manier
waardoor de koper op eenvoudige manier de voorwaarden kan opslaan, zodat hij deze kan
raadplegen, mocht dit nodig zijn.
3. Aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of individuele voorwaarden heeft, zal dit bij
het product vermeld zijn.
2. Het doen van aanbiedingen door NG nails and more shop is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te
contracteren, tenzij expliciet het tegendeel schriftelijk is aangegeven.
3. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt expliciet uitgesloten.4. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten, inhoud en/of diensten. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om een goede beoordeling van het aanbod door de koper
mogelijk te maken. De afbeeldingen die gebruikt worden van NG nails and more shop zijn zo goed als
waarheidsgetrouw. Het is mogelijk dat een afbeelding iets kan afwijken door bijvoorbeeld
kleurinstellingen of verpakkingsveranderingen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden NG nails and more shop niet.
4. Prijzen
1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief BTW en
exclusief verzend- en rembourskosten. Onder voorbehoud van drukfouten.
2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en
inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.
3. NG nails and more shop behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen, modellen, kleuren en inhoud van
verpakkingen te wijzigen, alsook producten uit de handel te nemen.
4. NG nails and more shop is gerechtigd in geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren de orderprijs
dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventuele ter zake
bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande daarentegen dat reeds bekende toekomstige
prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

5. Kortingen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.
5. Levering en transport
1.. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten
worden verricht, geldt altijd bij benadering en wordt geacht niet funest te zijn, tenzij expliciet
schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De producten worden haar toegezonden op verzoek van wederpartij. Verzendkosten worden verhaald bij
de klant.
3. Indien de capaciteit van NG nails and more shop op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is
NG nails and more shop bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden
gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
4. Wanneer producten niet op voorraad zijn, wordt de koper hier altijd van op de hoogte gebracht.
Mocht het nodig zijn, kan er dan tot een passende oplossing gekomen worden.
5. NG nails and more shop streeft ernaar om bestellingen die op werkdagen voor 15:00u gedaan zijn dezelfde dag nog te
verzenden. Echter kunnen hier geen rechten aan worden verleend. Het is niet mogelijk aanvullingen of
wijzigingen aan de order te doen wanneer deze gepakt en verwerkt is. Dit tijdslimiet geldt niet voor
bestellingen die per mail of telefoon zijn gedaan.
6. Bij bestellingen die per mail of telefoon gedaan zijn en waarbij de koper aangeeft de bestelling snel te
willen ontvangen, zal NG nails and more shop ernaar streven dit na te komen. In sommige gevallen kan hier dan om
een betaalbewijs van de bank gevraagd worden.
7. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het
factureren of de verzending van producten dient de wederpartij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de producten te melden bij NG nails and more shop Heeft de wederpartij een fout gemaakt bij het bestellen, dan zijn
kosten voor eventuele retourzending voor de wederpartij.
6. Garantie
1. NG nails and more shop streeft ernaar om de wederpartij van correcte producten te voorzien die vrij zijn van
materiaalfouten en fabricagefouten. Blijkt dat dit niet het geval is, is de wederpartij er vrij in om het
product te retourneren naar NG nails and more shop. NG nails and more shop zal bekijken wat er mis is met het product en eventueel
voor een nieuw product zorgen.
2. Elektrische apparaten geleverd door NG nails and more shop die binnen 6 maanden na levering defect zijn, kunnen
retourverzonden  worden. NG nails and more shop behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte
apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. NG nails and more shop staat in voor retour- en
reparatiekosten indien de reparatie onder de garantie valt. Bij val-, stoot- of waterschade vervalt de
garantie.

3. 12 maanden garantie voor alle "BROTHER & SISTERS" producten. De algemeen voorwaarden van sieraden valt onder de algemeen voorwaarden van www.broether-and-sisters.com

7. Reclame
1. Een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien deze wordt
ingesteld nadat sinds de levering één jaar is verstreken.
8. Ruilen & retourneren
1. Tenzij anders wordt overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde producten door NG nails and more shop
enkel teruggenomen indien deze ongebruikt, ongeopend en onbeschadigd zijn binnen een termijn van
14 dagen na ontvangst.
2. Wanneer een product geretourneerd wordt, verwachten wij dat het pakket compleet is. Voeg alle
onderdelen van het product toe aan het pakket en zorg dat de onderdelen van de doos er ook bij
zitten. Mits dit natuurlijk de reden is van retournering. Wanneer er niets mis is het met het product
willen wij dit nog kunnen verkopen.
3. Retourzendingen zijn voor kosten koper en op eigen risico. Indien zaken geheel of gedeeltelijk gebruikt
zijn worden zij geacht te zijn goedgekeurd.
9. Betaling
1. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend tegen contante betalingen of
vooruitbetalingen. Daaronder worden mede verstaan: betalingen per creditcard, iDeal of Paypal. Bij
overboekingen worden bestellingen verzonden op het moment dat de betaling ontvangen is.
2. NG nails and more shop is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van
vooruitbetaling, alsmede om in nader overeen te komen gedeelten te factureren, dan wel anderszins
voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door de wederpartij te verlangen.
Indien de wederpartij aan dit verlangen niet tegemoetkomt, heeft NG nails and more shop het recht de overeenkomst
door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient wederpartij aan NG nails and more shop de ten
gevolge daarvan door laatst genoemde geleden schade te vergoeden.
3. Indien wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, is NG nails and more shop gerechtigd, onverminderd
haar rechten met name op grond van artikel 10 en 15 van deze voorwaarden, om bij de volgende
leveringen c.q. verrichtingen contante betaling voorafgaand aan levering af te dwingen.
4.NG nails and more shop is gerechtigd opvolgende leveringen al dan niet voortvloeiende uit dezelfde
koopovereenkomst op te schorten totdat het volledige bedrag is overgemaakt en bijgeschreven op het
rekeningnummer van NG nails and more shop indien de wederpartij een factuur niet binnen de toepasselijke termijn
betaalt.
10. Kosten
1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, en advocaatkosten, zowel in als buiten
rechte gemaakt, zijn begrepen, welke NG nails and more shop maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de
wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.
2. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een
minimum van € 34,00. NG nails and more shop hoeft geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten indien zij
niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt.
3. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering
in handen van de advocaat of deurwaarder van NG nails and more shop is gesteld, ongeacht de wederpartij daarvan op
de hoogte is.
11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle producten blijven eigendom van NG nails and more shop, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle
bedragen die de wederpartij op grond van enige overeenkomst aan NG nails and more shop verschuldigd is of zal
worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend
geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen
tijdig en volledig betaalt.
2. De wederpartij is niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of
anderszins te bezwaren voordat het eigendom van de producten op de wederpartij is overgegaan.
Wederpartij is slechts gerechtigd de producten, waarvan NG nails and more shop eigenaar is aan een derde te
verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van
wederpartij noodzakelijk is.
3. De wederpartij zal NG nails and more shop onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen
te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten
indien en zolang NG nails and more shop eigenaar van een product is. Bovendien zal de wederpartij NG nails and more shop op
NG nails and more shop’s eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
4. Bij beslag, surséance van betaling, toepasselijkverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen of faillissement van de wederpartij zal de wederpartij de beslagleggende deurwaarder, de
bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-)rechten van NG nails and more shop. Wederpartij
staat er voor in dat het beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.
5. NG nails and more shop is door wederpartij onherroepelijk gemachtigd om zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst
noodzakelijk zal zijn iedere plaats te betreden waar de betreffende zaak of resultaat van
dienstverlening zich bevindt en deze terug te nemen of te doen terugnemen, waar deze zich ook
bevinden en al het overige te doen wat bevorderlijk kan zijn om het eigendomsvoorbehoud uit te
oefenen.
12. Aansprakelijkheid
1. NG nails and more shop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overgevoeligheidsreacties c.q.
allergieën die kunnen ontstaan bij gebruik van de producten van NG nails and more shop. Het gebruik c.q. het werken
met de producten dient onmiddellijk gestaakt te worden bij rood worden van de huid, jeuk, of het
ontstaan van blaasjes. In ieder geval van astma of zwangerschap adviseert NG nails and more shop gebruikers van haar
producten contact op te nemen met de huisarts.
2. NG nails and more shop is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de
terzake gegeven garanties.
3. NG nails and more shop is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade
die de wederpartij of een derde terzake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële
schade.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel is de contractuele en wettelijke
aansprakelijkheid van NG nails and more shop te allen tijde beperkt tot het aan de wederpartij gefactureerde en/of
factureerbare bedrag voor het product of voor de dienstverlening ten aanzien waarvan de
aansprakelijkheid is ontstaan.
5. NG nails and more shop kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of door
(grove) schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel van tewerkgestelde
personen die niet met de leiding van het bedrijf van NG nails and more shop zijn belast.
6. NG nails and more shop is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze
vernietigen, verwijderen of het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

7. NG nails and more shop is niet aansprakelijk voor het werk van onze collega's. Zij zijn zelfstandige nagelstylisten en dragen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen klanten. Ook het bijhouden van afspraken blijft eigen verantwoordelijkheid van klanten. 
13. Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is wederpartij verboden om logo’s, afbeeldingen en (gedeelten) van handleidingen, brochures,
folders of nieuwsbrieven te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande
toestemming van NG nails and more shop. Evenmin is het wederpartij toegestaan productbenamingen en
gebezigde namen in de productlijnen van NG nails and more shop te vermenigvuldigen.
14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is
overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden
uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Als rechter wijzen partijen de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van NG nails and more shop.

15. Afspraak maken voor nagelbehandelingen en aanbetalingen

U dient een aanbetaling van 50% van de kosten voor uw afspraak te doen. U krijgt uw aanbetaling terug als u tenminste 72 uur voorafgaand aan uw afspraak annuleert. Als u niet op tijd annuleert, dan bent u de aanbetaling kwijt.

Als u doorgaat met afspraak maken, gaan we ervan uit dat u mee akkoord gaat met onze huisregels en algemeen voorwaarden.

16. Workshops

U dient een aanbetaling van 50% van de kosten voor uw afspraak te doen. U krijgt uw aanbetaling terug als u tenminste 72 uur voorafgaand aan uw afspraak annuleert. Als u niet op tijd annuleert, dan bent u de aanbetaling kwijt.

De restant van de kosten moet betaald worden op de eerst les. 

Les datum mag je tot 3 dagen voor de lesdag nog wijzigen (eenmalig).

Bij het ziek melden of afmelden binnen 48u voor 'de workshops start, ben u de aanbetaling kwijt. 

Bij het ziek melden of afmelden binnen 48u voor' een van de workshops, bent u de betaling voor die workshop kwijt.